REGULAMIN

DEFINICJE

 1. Usługodawca – Firma „Craft Hunt 24” , zarejestrowana pod numerem Regon: 200869482, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 719-150-83-15.
 2. Serwis Usługodawcy – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są m.in. pod adresami www.crafthunt24.com, www.crafthunt24.pl.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z funkcji oferowanych przez Serwisy Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
 4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna bądź firma, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną przez Usługodawcę.
 6. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 7. Profil – funkcjonalności w Koncie Usługobiorcy , pozwalający Usługobiorcom na gromadzenie wybranych informacji dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych, telekomunikacyjnych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych osobowych i telekomunikacyjnych za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy o Prawie telekomunikacyjnym.

  WPROWADZENIE

Witamy w Craft Hunt 24. Korzystając z naszych produktów i usług oznacza, że zgadzasz sięi akceptujesz poniższy Regulamin. Prosimy więc o zapoznanie się z jego treścią.

CEL

Misją serwisu Craft Hunt 24 jest umożliwienie specjalistom na całym świecie nawiązania kontaktu w celu osiągniecia lepszej produktywności i sukcesu w znalezieniu zatrudnienia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Usługobiorcy, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczna i telekomunikacyjną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych bądź firm korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną.
 4. Usługodawca w Serwisach Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną zgodnie
  z Regulaminem.
 6. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnej usługi oferowanej przez Serwis Usługodawcy. Nawet takiej która nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
 2. Użytkownik korzystając z Usług jednoczenie oświadcza, że:
 3. Podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną.
 5. Akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczna oraz telekomunikacyjną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru lub kliknięciu w link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres elektroniczny lub przez przesłanie SMS-a o treści “TAK” w odpowiedzi na otrzymaną od Usługodawcy wiadomość SMS.
 7. Usługobiorca po zawarciu umowy o świadczenie Usług oświadcza, że:
 8. Podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 9. Jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna oraz telekomunikacyjna.
 10. Usługodawca, po otrzymaniu zgody/akceptacji regulaminu utworzy dla Usługobiorcy
  w ramach Serwisu unikalne Konto Usługobiorcy, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
 11. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowanie tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.
 12. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest używana w ramach Serwisów Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.
 13. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
 2. Połączenie z siecią Internet.
 3. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
 4. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 3. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy.
 4. Wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług.
 5. Odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny.
 6. Dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów.
 7. Zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 8. Usługobiorca ma prawo do zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 9. Usługobiorca wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Serwisach Usługodawcy swojego wizerunku oraz dokumentów i plików, których jest autorem, w przypadku Usług umożliwiających prezentację powyższych.
 10. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
 11. Publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich.
 12. Wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji
  o charakterze komercyjnym.
 13. Kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek dokumentów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego przez Usługodawcę użytku.
 14. Podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników
  i Usługobiorców.
 15. Wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 17. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
 18. Usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 19. Usługodawca reaguje na dyspozycje Użytkownika i Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Użytkowników i Usługobiorców.
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik
  i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług,
  w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 5. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione są prawem dobra osób trzecich.
 7. Informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców.
 8. Utratę przez Użytkownika i Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich).
 9. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania
  i zaniechania osób trzecich itp.).
 10. Podania przez Użytkowników lub Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta.
 11. Nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców warunków Regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 25 maja 2018 r. Poprzednią wersję polityki prywatności znajdziesz tutaj

Craft Hunt 24 Krzysztof Łaguna., właściciel serwisu www.crafthunt24.com dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

Nasi klienci – klienci Craft Hunt 24, którym CraftHunt24 świadczy usługi reklamowe, to znaczy usługi dostarczania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług takich podmiotów do Użytkowników.

Pracodawcy – pracodawcy lub agencje doradztwa personalnego publikujący ogłoszenia o pracę w naszych Serwisach.

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Craft Hunt 24

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do Craft Hunt 24, w ramach których Craft Hunt 24 świadczy swoje usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: www.crafthunt24.comwww.ch-24.com,

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez Craft Hunt 24 w Serwisach.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Craft Hunt 24 w Serwisach, które nie wymagają założenia Konta.

Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.

W Polityce Prywatności używamy także nazw poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (np. Rekomendowane oferty pracy), które zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w Regulaminie

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Craft Hunt 24 jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub
b) z naszym Inspektorem Ochrony Danych: drogą mailową na adres:  info@ch-24.com.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisach

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Serwisów, to znaczy adres e-mail.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi niewymagające założenia Konta

Rodzaje usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak: Aplikowanie na oferty pracy, Rekomendowane oferty pracy w Serwisach, Wyszukiwarka ofert w Serwisach.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert pracy i ofert edukacyjnych, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne (np. w zakresie danych o aktualnym i ostatnim miejscu pracy). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwienie korzystania z Serwisów i aplikacji mobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisów

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

4. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

Nasze Serwisy mają na celu jak najlepsze dopasowanie ofert pracy oraz wszelkich komunikatów marketingowych do Twoich zainteresowań i preferencji (profilowanie). W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy, na czym polega profilowanie.

Rekomendowane oferty pracy

Rodzaj usług. Rekomendowane oferty pracy to specjalny, indywidualny raport o ofertach pracy publikowanych w Serwisie. Rekomendowane oferty pracy są dla Ciebie prezentowane w Serwisie przed i po zalogowaniu, jak również w formie powiadomień w aplikacji mobilnej i w przeglądarce internetowej (powiadomienia web push) oraz przesyłane na podany przez Ciebie adres email.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, przy uzupełnianiu Profilu oraz dane podane w dokumentach zapisanych przez Ciebie w Koncie (w szczególności dane zawarte w Twoim CV).

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie na podstawie tak stworzonego profilu zawodowego wybieramy i przedstawiamy Ci najlepiej do Ciebie pasujące oferty pracy.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że prezentowanie Ci rekomendowanych ofert pracy, połączone z profilowaniem, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności:
a) rekomendowane oferty pracy stanowią narzędzie zapewniające Tobie łatwiejsze dotarcie do pożądanych ofert pracy w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami, opartymi na samodzielnym definiowaniu kryteriów wyszukiwania. Użytkownicy oraz Użytkownicy niezalogowani doceniają dostępność tego narzędzia w Serwisie i skłonni są korzystać z Serwisu właśnie z uwagi na jego dostępność. Pozwala nam to przyjąć, że przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia Ci rekomendowanych ofert pracy jest zgodne z Twoimi rozsądnymi oczekiwaniami;
b) prezentowanie rekomendowanych ofert pracy w aplikacji mobilnej, w przeglądarce internetowej (powiadomienia web push) oraz przesyłanie ich na adres email jest zgodne z rozsądnymi oczekiwaniami Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych. Wyrazili oni bowiem chęć otrzymywania takich komunikatów (odrębnie dla powiadomień w aplikacji mobilnej, w przeglądarce internetowej oraz w wiadomościach email) zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
c) tworzymy Twój profil zawodowy na podstawie podanych przez Ciebie danych. Następnie wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji rekomendowanych ofert pracy. Zapewniamy przy tym, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a mianowicie:
i. korzystamy jedynie z danych dotyczących sfery zawodowej Twojego życia. Interesuje nas jedynie to, co dotyczy Twojej pracy, nie zaś Twojego życia prywatnego,
ii. korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w Serwisach. Interesuje nas, jakich ofert pracy szukasz i które oferty Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych;
d) szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie rekomendowanych ofert pracy w formie powiadomień w aplikacji mobilnej, w przeglądarce internetowej oraz w wiadomościach email z poziomu ustawień Konta (zakładka Ustawienia (Prywatność)) lub z poziomu ustawień przeglądarki.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rekomendowaniu ofert pracy, które mogą odpowiadać Twoim preferencjom i zainteresowaniom.

Udostępnianie Profilu

Rodzaj usług. Udostępnianie Profilu dotyczy dwóch przypadków:
1) udostępnienia Profilu w oparciu o stworzony przez nas w sposób automatyczny profil zawodowy kandydata; stworzony przez nas profil zawodowy jest porównywany z oczekiwaniami pracodawców tak, abyśmy mogli udostępnić Profil tym pracodawcom, którzy publikują najlepiej do Ciebie dopasowane oferty pracy (ocena CraftHunt24.com);
2) udostępnienia Profilu w oparciu o zdefiniowane przez nas filtry wyszukiwania kandydatów; potencjalni pracodawcy mogą samodzielnie, przez odpowiednią kombinację filtrów, stworzyć pożądany profil zawodowy kandydata i znaleźć odpowiednie osoby.

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie

Profilowanie. Powyższe dane osobowe wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie tak stworzony profil zawodowy porównujemy z oczekiwaniami pracodawców, aby polecić Cię pracodawcom, którzy publikują, w naszej ocenie, najlepiej do Ciebie dopasowane oferty pracy.

Podstawa prawna. Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda taka obejmuje obydwa przypadki Udostępniania Profilu, o których mowa powyżej (ocena Craft Hunt 24 , bez oceny Craft Hunt 24 . Udzielona zgoda obejmuje, oprócz udostępnienia Profilu przez Craft Hunt 24, również wykorzystanie danych osobowych, zawartych w udostępnionym Profilu, przez pracodawców do celów prowadzenia przez nich rekrutacji na różne stanowiska.

Marketing naszych produktów i usług oraz naszych klientów

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, uzupełnianiu Profilu.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu zawodowego dopasowujemy informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i usług oraz naszych klientów, które mogą Cię zainteresować.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych klientów (w tym potencjalnych pracodawców).

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności:
a) wyraziłeś chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres email (odrębnie dla komunikatów dotyczących Craft Hunt 24 oraz naszych klientów), a zatem uznaliśmy, że możesz rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do Ciebie tego rodzaju komunikaty;
b) Twoje rozsądne oczekiwanie wiąże się z otrzymywaniem komunikatów dotyczących nie tylko Craft Hunt 24 ale także naszych klientów (w tym potencjalnych pracodawców). Informacje dotyczące potencjalnych pracodawców (ich produktów, usług lub wizerunku) są, ze względu na specyfikę Serwisu, szczególnie oczekiwane przez Użytkowników, aktywnie poszukujących zatrudnienia;
c) w ramach marketingu produktów i usług naszych klientów nie przekazujemy Twoich danych osobowych tym klientom; w ten sposób ograniczamy krąg osób mających dostęp do Twoich danych osobowych;
d) tworzymy Twój profil zawodowy na podstawie podanych przez Ciebie danych oraz danych wynikających z Twojej aktywności w Serwisach (profilowanie). Następnie wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji wysyłanych do Ciebie komunikatów marketingowych. Zapewniamy przy tym, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a mianowicie:
i. korzystamy jedynie z danych dotyczących sfery zawodowej Twojego życia. Interesuje nas jedynie to, co dotyczy Twojej pracy, nie zaś Twoje życie prywatnego;
ii. korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w Serwisach, Interesuje nas, jakich ofert pracy szukasz i które oferty Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych;
e) szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową.

5. CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI, GDY APLIKUJESZ NA OFERTY PRACY?

W przypadku, gdy aplikujesz na oferty pracy publikowane w Serwisie, przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił daną ofertę pracy. Pośredniczymy jedynie w wymianie danych osobowych pomiędzy Tobą a pracodawcą i nie jesteśmy administratorem tych danych.

6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracodawcy

Udostępniamy Twoje dane osobowe pracodawcom korzystającym z naszych Serwisów. Do udostępnienia danych osobowych dochodzi w przypadku korzystania z funkcjonalności Udostępniania Profilu. Pracodawcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta (np. Wypełnienie Profilu dokumentem CV).

Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.

Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE)

Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu).
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z Rekomendowanych ofert pracy, marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwieniem korzystania z Serwisów, a także badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych ofert pracy w formie wiadomości e-mail  jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

10. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
Nazwisko i imiona.
Adres zamieszkania lub pobytu.
Adres do korespondencji.
Adres poczty elektronicznej.
Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.
Miejsca pracy.
Data urodzenia.
Wykształcenia.
Zawód.
Historia zatrudnienia.
Historia edukacji i odbytych szkoleń.
Znajomość języków obcych.
Umiejętności/kompetencje.
Preferencje zatrudnia.
Dane dotyczące wynagrodzenia.

Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców oraz inne dotyczące ich informacje zawarte
w systemie Usługodawcy mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną.
Dane osobowe przechowywane są przez ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców i innych osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Usługobiorcy oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Usługobiorcy.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. Oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej).
 5. Adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy.
 6. Przedmiot reklamacji.
 7. Okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 9. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza, listownie lub na adres poczty elektronicznej: info@ch24.com
 10. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 11. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta a Użytkownik poprzez zaprzestanie używania Usług.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 4. Naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.
 5. Powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Umieszczania przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta.
 9. Otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 10. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 Września 2014 r.
 2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą
  w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika i Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach Usługodawcy.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.