REGULAMIN

DEFINICJE

 1. Usługodawca – Firma „Craft Hunt 24” , zarejestrowana pod numerem Regon: 200869482, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 719-150-83-15.
 2. Serwis Usługodawcy – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są m.in. pod adresami www.crafthunt24.com, www.crafthunt24.pl.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z funkcji oferowanych przez Serwisy Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
 4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna bądź firma, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną przez Usługodawcę.
 6. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 7. Profil – funkcjonalności w Koncie Usługobiorcy , pozwalający Usługobiorcom na gromadzenie wybranych informacji dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych, telekomunikacyjnych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych osobowych i telekomunikacyjnych za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy o Prawie telekomunikacyjnym.

  WPROWADZENIE

Witamy w Craft Hunt 24. Korzystając z naszych produktów i usług oznacza, że zgadzasz sięi akceptujesz poniższy Regulamin. Prosimy więc o zapoznanie się z jego treścią.

CEL

Misją serwisu Craft Hunt 24 jest umożliwienie specjalistom na całym świecie nawiązania kontaktu w celu osiągniecia lepszej produktywności i sukcesu w znalezieniu zatrudnienia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Usługobiorcy, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczna i telekomunikacyjną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych bądź firm korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną.
 4. Usługodawca w Serwisach Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną zgodnie
  z Regulaminem.
 6. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnej usługi oferowanej przez Serwis Usługodawcy. Nawet takiej która nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
 2. Użytkownik korzystając z Usług jednoczenie oświadcza, że:
 3. Podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną.
 5. Akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczna oraz telekomunikacyjną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru lub kliknięciu w link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres elektroniczny lub przez przesłanie SMS-a o treści “TAK” w odpowiedzi na otrzymaną od Usługodawcy wiadomość SMS.
 7. Usługobiorca po zawarciu umowy o świadczenie Usług oświadcza, że:
 8. Podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 9. Jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna oraz telekomunikacyjna.
 10. Usługodawca, po otrzymaniu zgody/akceptacji regulaminu utworzy dla Usługobiorcy
  w ramach Serwisu unikalne Konto Usługobiorcy, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
 11. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowanie tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.
 12. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest używana w ramach Serwisów Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.
 13. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
 2. Połączenie z siecią Internet.
 3. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
 4. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 3. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy.
 4. Wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług.
 5. Odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny.
 6. Dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów.
 7. Zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 8. Usługobiorca ma prawo do zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 9. Usługobiorca wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Serwisach Usługodawcy swojego wizerunku oraz dokumentów i plików, których jest autorem, w przypadku Usług umożliwiających prezentację powyższych.
 10. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
 11. Publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich.
 12. Wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji
  o charakterze komercyjnym.
 13. Kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek dokumentów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego przez Usługodawcę użytku.
 14. Podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników
  i Usługobiorców.
 15. Wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 17. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
 18. Usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 19. Usługodawca reaguje na dyspozycje Użytkownika i Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Użytkowników i Usługobiorców.
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik
  i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług,
  w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 5. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione są prawem dobra osób trzecich.
 7. Informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców.
 8. Utratę przez Użytkownika i Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich).
 9. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania
  i zaniechania osób trzecich itp.).
 10. Podania przez Użytkowników lub Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta.
 11. Nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców warunków Regulaminu.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik i Usługobiorca mają prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie
  z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
 3. Nazwisko i imiona.
 4. Adres zamieszkania lub pobytu.
 5. Adres do korespondencji.
 6. Adres poczty elektronicznej.
 7. Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.
 8. Miejsca pracy.
 9. Data urodzenia.
 10. Wykształcenia.
 11. Zawód.
 12. Historia zatrudnienia.
 13. Historia edukacji i odbytych szkoleń.
 14. Znajomość języków obcych.
 15. Umiejętności/kompetencje.
 16. Preferencje zatrudnia.
 17. Dane dotyczące wynagrodzenia.
 18. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy.
 19. W przypadku Usług polegających na udostępnianiu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 20. Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców oraz inne dotyczące ich informacje zawarte
  w systemie Usługodawcy mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną oraz telekomunikacyjną.
 21. Dane osobowe przechowywane są przez ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 22. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców i innych osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Usługobiorcy oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Usługobiorcy.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. Oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej).
 5. Adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy.
 6. Przedmiot reklamacji.
 7. Okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 9. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza, listownie lub na adres poczty elektronicznej: info@ch24.com
 10. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 11. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta a Użytkownik poprzez zaprzestanie używania Usług.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 4. Naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.
 5. Powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Umieszczania przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta.
 9. Otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 10. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 Września 2014 r.
 2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą
  w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika i Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach Usługodawcy.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.